Authors

Affiliations

1,2 Industrial University of HoChiMinh city; hangnguyen08@gmail.com; thaonguyen020798@gmail.com

3 Ho Chi Minh Department of Science and Technology; kyphungng@gmail.com

*Correspondence: hangnguyen08@gmail.com; Tel.: +84919440676

Abstracts

Studying and assessment the scarcity of surface water resources in Lam Dong province based on the Socio–Economic Development Plan to calculate and forecast the water demand towards 2030 for economic sectors in the region, and based on this basis to calculate the extent of water scarcity occurring in this area by space and time using the calculation and classification method of Pfister (2009) combined with the GIS–RS mapping method. The results show that, the total water use demand of all sectors in the province in the period of 2018–2030 is forecasted to increase at a stable rate of about 6.5%. Although the total amount of surface water in the province is relatively plentiful, it can meet the demand for national economic sectors; However, water scarcity in the province still occurs in the dry season in some districts or cities.

Keywords

Cite this paper

Hang, N.T.; Nguyen, P.L.T.; Phung, N.K. Studying the extent of scarcity of surface water in Lam Dong according to the socio–economic development plan up to 2030. VN J. Hydrometeorol. 2020, 6, 26-34. 

References

1. Nhung, H. Bảo vệ tài nguyên nước toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Viện Khoa học Tài nguyên Nước, 2018.

2. Pfister, S.; Koehler, A.; Hellweg, S. Assessing the Environmental Impacts of Freshwater Consumption in LCA. Environ. Sci. Technol. 2009, 43, 4098–4104.

3. Vera, T.; Kropp, J.P. Climate–Drivenor Human–Induced: Indicating Severe Water Scarcity in the Moulouya River Basin (Morocco). Water 2012, 4, 959–982.

4. Gheewala, S.H.; Silalertruksa, T.; Nilsalab, P.; Lecksiwilai, N.; Sawaengsak, W.; Mungkung, R.; Ganasut, J. Water stress index and its implication for agricultural land–use policy in Thailand. Int. J. Environ. Sci. Technol. 2017, 15, 833–846.

5. Chun, C.X.; Yang, W.M.; Ping, G.X.; Lian, Z.Y.; Yan, G.; Nan, W.; Guang, W.W. Assessing water scarcity in agricultural production system based on the generalized water resources and water footprint framework. Sci. Total Environ. 2017, 609, 587–597.

6. Khoa, N.A. Lâm Đồng vài nét tổng quan, 2017.

7. Hải, N.H. Thích ứng với biến đổi khí hậu trong trồng trọt của người dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng: Nghiên cứu trường hợp tại phường 7. Tạp chí Khoa học Đà Lạt 2017, 7, 509–531.

8. Hàng, N.T. Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến hạn hán tỉnh Lâm Đồng. 2018, 692, 49–55.

9. Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Lâm Đồng. Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Lâm Đồng, 2012. ISSN 2525–2208

10. Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng. Báo cáo thuyết minh dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước tỉnh Lâm Đồng, 2015.

11. Nghị, V.V. Đánh giá mức độ khan hiếm tài nguyên nước ngọt cho TP. HCM bằng chỉ số áp lực về nước WSI theo các kịch bản quy hoạch phát triển đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu khi nước biển dâng và đề xuất các giải pháp tổng thể giảm thiêu, 2016.

12. Cục thống kê tỉnh Lâm Đồng. Niên giám thống kê tính Lâm Đồng 2018, 2019.

13. TCXDVN 33:2006 về Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, Bộ Xây dựng ban hành ngày 17 tháng 03 năm 2006, 2006.

14. TCVN 8641: 2011 về Công Trình Thủy Lợi – Kỹ Thuật Tưới Tiêu Nước Cho Cây Lương Thực Và Cây Thực Phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2011.

15. TCVN 4454:2012 về quy hoạch xây dựng nông thôn – tiêu chuẩn thiết kế, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2012.

16. TCVN 4454:2012 về quy hoạch xây dựng nông thôn – tiêu chuẩn thiết kế, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2012.

17. Quyết định số 1848/QĐ–TTg, ngày 27 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 27 tháng 12 năm 2018.